Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011-2012

- Phòng GD&ĐT:
+ 169/PGDĐT-PT Nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2011-2012
+ 167/PGDĐT-PT Nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012
+ 284/KH-PGDĐT Nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2011-2012
+ 197/KH-PGDĐT Kế hoạch thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012
+ 99/KH-PGDDT-TTr  Kế hoạch thanh tra năm học 2011-2012    
   . Hướng_dẫn_nghiệp_vụ_thanh tra hoạt động sư phạm của GV phổ thông
+335/KH-PGDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012

- Sở GD&ĐT:
+1302/SGDĐT-GDTH Nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2011-2012
+Mốc_thời_gian_2011-2012_Tiểu_học
+1301/SGDDT-GDTrH Nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012
+1079/SGDĐT- KTKDCLGD Nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD  năm học 2011-2012
+1324/SGDDT-GDTX  Nhiệm vụ giáo dục thường xuyên năm học 2011-2012
+1377/SGDĐT-GDMN Nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2011-2012
+1449/SGDDT-GDMN Kế hoạch năm học 2011-2012 bậc học mầm non
+1367/SGDĐT-GDTrH Nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2011-2012
+1397/KH-SGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012
+1413/SGDĐT-TTr Nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012
+1443/SGDĐT-TCCB  Nhiệm vụ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLGD

- UBND tỉnh Đồng Nai
+21/CT-UBND Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012
+1052/QĐ-UBND Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của GDMN, GDPT, GDTX

- Bộ GD&ĐT:
+3398/CT-BGDĐT Nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2011 - 2012
+5454/BGDĐT-GDMN Nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2011-2012
+5438/BGDĐT-GDTH Nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2011-2012
+5358/BGDĐT-GDTrH Nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012
+5516/BGDĐT-NGCBQLGD Nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLCSGD
+5859/BGDĐT-TTr Nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012
+5648/BGDĐT-KTKĐCLGD Nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD
+6824/BGDĐT-PC Nhiệm vụ pháp chế năm học 2011-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến